Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ NA DIAĽKU

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán, ktoré dopĺňajú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom predaja na diaľku prevádzkovateľom: Petronela Hlavačková, Sídlo: Rázusova 1331/28,  941 01 Bánov, IČO:40352919, DIČ: 1048179902, IČ DPH: SK1048179902, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:  404-21443, OU-NZOZP-2022/012592-2 (ďalej len „Predávajúci“)  a kupujúcim, ktorým môže byť právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj tovaru kupujúcemu cez internetový obchod pod názvom e-shop ako aj na objednávanie tovaru na diaľku formou emailu, SMS alebo formou telefonickej objednávky potvrdenej predávajúcim (ďalej len ako „Objednávka“). Objednávka a VOP sa ďalej označuje aj ako „Kúpna zmluva“.

- Predávajúci a kupujúci sú ďalej v týchto VOP aj ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.

 Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho podnikateľ sa spravujú aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej aj ako „Zákon elektronickom obchode“) ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi obchodný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho spotrebiteľ sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom o elektronickom obchode, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

kontaktné údaje predávajúceho:

Petronela Hlavačková, Rázusova 1331/28, 94101 Bánov

tel. kontakt: +421 948 736 011

emailová adresa: info@proelitetattoo.sk

bankové spojenie predávajúceho: vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

IBAN: SK58 1111 0000 0012 4522 5026

BIC/SWIFT:  UNCRSKBX

Kontaktné údaje orgánu dozoru nad predávajúcim:

Všetky dostupné kontaktné údaje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a jej jednotlivé zriadené inšpektoráty pre jednotlivé kraje sú zverejnené na (odkaz na link): https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

- Prostredníctvom predaja na diaľku, t.j. prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho po názvom e-shop alebo prostredníctvom možnosti objednať tovar aj emailom telefonicky alebo formou sms, predávajúci ponúka kupujúcemu tovar pomôcky na tetovanie a iný s tým súvisiaci tovar.

- Internetový obchod e-shop sa nachádza na internetovej stránke https://www.proelitetattoo.sk/.  Pre uzavretie Kúpnej zmluvy v internetovom obchode e-shop sa nevyžaduje registrácia a prihlásenie na internetovej stránke https://www.proelitetattoo.sk/.  V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu tovaru cez e-shop, vyberie si požadovaný tovar a množstvo, podľa postupu určeného na objednanie tovaru cez e-shop vložením do tzv. košíka. Pri každom ponúkanom tovare kupujúcemu (spotrebiteľovi) je uvedená kúpna cena s DPH. Všetky položky v tzv. košíku môže kupujúci záväzne objednať kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“. Ak z Objednávky a/alebo z postupu objednávania tovaru cez e-shop nevyplýva inak, Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov a špecifikáciu vybraného tovaru, množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, a spôsob úhrady celej kúpnej ceny. Každú vyplnenú Objednávku pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Objednávku predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu.

- Pokiaľ kupujúci odošle predávajúcemu Objednávku tovaru emailom alebo telefonicky alebo formou SMS, Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára potvrdením emailovej alebo telefonickej alebo SMS Objednávky predávajúcim. Objednávku kupujúceho predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu. Predávajúci má právo overiť si od kupujúceho Objednávku telefonicky, mailom alebo SMS, kde kupujúci záväzne potvrdí svoju Objednávku. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie dohodnutý zoznam objednaného tovaru, dohodnutú výšku kúpnej ceny, dohodnutý spôsob platby kúpnej ceny. Tovar, ktorý  je skladom, je odoslaný predávajúcim, čo najskôr. Pokiaľ by bol termín dodania dlhší ako 1 týždeň od prijatia Objednávky, predávajúci upozorní kupujúceho na iný termín dodania s tým, že ak kupujúci nepotvrdí nový termín dodania uvedený predávajúcim, predávajúci nie je objednávkou kupujúceho viazaný. Predávajúci je viazaný Objednávkou len v prípade, ak kupujúci potvrdí nový termín dodania tovaru. Ak nedôjde k zrušeniu odoslanej Objednávky predávajúcemu v lehote a za podmienok, ďalej uvedených najmä v článku ZRUŠENIE ALEBO NEPOTVRDENIE OBJEDNÁVKY  týchto VOP alebo v súlade so zákonom (a to najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo Občianskym zákonníkom), je každá takáto odoslaná Objednávka pre kupujúceho záväzná. Pre predávajúceho je Objednávka záväzná, ak z týchto VOP nevyplýva inak, až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdil (obvykle emailom). Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, automatický email o prijatí Objednávky od kupujúceho sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky predávajúcim. Riadnym potvrdením Objednávky predávajúcim vzniká medzi stranami Kúpna zmluva.

 ZRUŠENIE ALEBO NEPOTVRDENIE OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci, je oprávnený odoslanú Objednávku predávajúcemu zrušiť emailom alebo telefonicky, a to pred odovzdaním objednaného tovaru predávajúcim kuriérovi . Uvedené sa neuplatní, ak zo Zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva inak. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť prijatú Objednávku kupujúceho alebo zrušiť každú už potvrdenú Objednávku kupujúceho z vážnych dôvodov najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade alebo nedokáže požadovaný tovar  obstarať pre kupujúceho, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve a/alebo v požadovanej lehote kupujúcim a/alebo  ak má kupujúci akýkoľvek finančný záväzok po lehote splatnosti voči predávajúcemu a/alebo  nesplnil si záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy a to bezdôvodne v minulosti neprevzal zásielku a/alebo   sa miesto dodania nachádza mimo územia, do ktorého  predajca zasiela tovar. O nepotvrdení prijatej Objednávky alebo o zrušení potvrdenej Objednávky bude predávajúci kupujúceho obratom informovať (obvykle telefonicky, písomne alebo e-mailom) s uvedením dôvodu.

3. Predávajúci má právo nepotvrdiť alebo zrušiť akúkoľvek prijatú Objednávku kupujúceho alebo potvrdenú Objednávku kupujúceho v prípade,  ak je kupujúci v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z uzavretých zmlúv s predávajúcim.

4. Predávajúci má právo nepotvrdiť alebo zrušiť akúkoľvek prijatú Objednávku kupujúceho alebo potvrdenú Objednávku kupujúceho  v prípade, ak kupujúci v minulosti odmietol  bezdôvodne prevziať zásielku alebo akokoľvek porušil v minulosti kúpnu zmluvu s predávajúcim. 

5. Predávajúci má právo nepotvrdiť alebo zrušiť akúkoľvek prijatú Objednávku kupujúceho a nebude mu zaslaná, keď si kupujúci zvolí platbu prevodom a do 7 dní neuhradí sumu  Objednávky na  bankový účet predávajúceho. 

6. Predávajúci má právo nepotvrdiť alebo zrušiť akúkoľvek prijatú Obednávku kupujúceho a nebude mu zaslaná, ak predávajúci po telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní kupujúceho,  kupujúci nekomunikuje s predávajúcim  /neodpovedá na e-mail v priebehu 1-2 dní, alebo nedvíha telefón a pod. /a alebo  sa predávajúci nedokáže iným spôsobom komunikačne spojiť  s kupujúcim a alebo pri kotnaktovaní predávajúceho s kupujúcim,   kupujúci  odmietne telefonicky alebo e-mailom Objednávku. 

7. Zrušením Objednávky ktoroukoľvek stranou podľa bodu 1. alebo 2. alebo 3.  alebo 4 . alebo 5. alebo 6. tohto článku VOP alebo nepotvrdením Objednávky zo strany predávajúceho sa Objednávka ruší od počiatku a nie je pre strany záväznou. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu inak nedodaním tovaru mohla vzniknúť. 

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU 

1. Pri tovare predávanom cez internetový obchod (e-shop) predávajúci uvádza pri každom tovare tzv. dostupnosť tovaru. Dostupnosť tovaru znamená, že v lehote dostupnosti tovaru je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu. Uvedená lehota je však len informatívna a predávajúci nezaručuje takúto dostupnosť tovaru.

2. Pri tovare predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez SMS, predávajúci informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru.

3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že kupujúcemu zašle tovar  na dodaciu adresu uvedenú v Objednávke, podľa toho, ktorý spôsob dodania si kupujúci pri vytváraní Objednávky zvolil. Ak predávajúci neurčí inak, predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru kupujúcemu pred plánovaným termínom odovzdania tovaru kupujúcemu.

 4. Ak z potvrdenej Objednávky kupujúceho nevyplýva inak alebo predávajúci písomne alebo emailom neurčí inak, dodacia lehota je stanovená podľa skladových zásob predávajúceho alebo skladových zásob dodávateľa predávajúceho. Pokiaľ sa tovar v čase doručenia Objednávky nachádza na sklade predávajúceho, predávajúci tovar dodá kupujúcemu čo najskôr prepravnou spoločnosťou obvykle do 3 pracovných dní od prijatia Objednávky.

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tovar riadne skontrolovať, najmä jeho akosť a množstvo. Akékoľvek vady tovaru spojené s prevzatím tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu alebo doručovateľovi ihneď pri prevzatí tovaru. Na neskôr nahlásené vady spojené s prevzatím tovaru nemusí predávajúci prihliadať.

6. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť podpisom u doručovateľa. Ak z akéhokoľvek dôvodu kuriérom nebude doklad vystavený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci u kuriéra predávajúcemu podpisom na inom doklade.

V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme  alebo odmietne Objednávku na mieste dodania,  vzniká predávajúcemu nárok na  uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky a kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že si  kupujúci neprevezme  Objednávku pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

7. Možnosti doručenia : 

- Doručenie kuriérom 

- možnosť odoslania nasledujúci pracovný deň od objednania

- maximálna výška dobierky je 1600€ 

- SR PACKETA doručenie do odberného miesta- Z-BOX  - musí spĺňať tieto parametre:

- zásielka max. do 15 kg a súčtom strán 150 cm  /do 45x36x61 cm/

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- SR Packeta doručenie do odberného miesta - Z-Point PP /výdajné miesto/

- zásielka max do 15 kg a súčtom strán 150 cm / do 45x36x61 cm/

- zásielka min. rozmery: 10x7x1cm

 

 -  ČR PACKETA doručenie do odberného miesta - Z- BOX 

- zásielka max. do 15 kg a max. rozmery: 80x60x90 cm

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- ČR Packeta doručenie do odberého miesta- Z-Point PP /výdajné  miesto/

- zásielka max. do 15 kg a súčtom strán 150 cm /napr. zásielka 50x50x50 cm/

- zásielka min. rozmery 10x7x1 cm

  - ČR  Zásielka - CZ Packeta Home - doručenie na adresu:

- zásielka max. do 15 kg a súčtom strán 120 cm /napr. zásielka 40x40x40cm/

- zásielka min. rozmery 10x7x1 cm

- max. výška dobierky a poistenia je 20000 CZK

 

- HU  Z-BOX BOX 

- zásielka max.  do 15 kg  a max. rozmery 80x60x90 cm

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- HU PACKETA  Z-POINT PP /výdajné miesto/

- zásielka max.do 15 kg a súčtom strán 150 cm / napr. 50x50x50 cm/

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- HU Doručenie na adresu HD

- zásielka max.  15 kg a súčtom strán 120 cm /napr. 40x40x40 cm/

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- max. výška dobierky a poistenia je 500000 HUF

 

- AT Rakouská pošta HD

- zásielka max. 15 kg a súčtom strán 120 cm /napr. 40x40x40 cm/

- zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

 

-  PL, DE, Packeta doručenie na adresu HD /home/  - 

- Zásielka max. do 15 kg a súčtom strán 120 cm / napr. 40x40x40cm/

- Zásielka min. rozmery: 10x7x1 cm

- PL- max. výška dobierky - 8000 PLN

 

 - DPD doručenie do odberného miesta - PICKUP - musí spĺňať tieto parametre :

  • dĺžka najdlhšej strany - max. 100cm
  • celkové rozmery balíka - max. 250cm obvodovej dĺžky (najdlhšia strana + obvod balíka)
  • hmotnosť - max. 20kg pri vnútroštátnej preprave
  • max. rozmery pre AlzaBox sú 69x58x45cm a max. povolená hmotnosť je 10kg.
  • tento spôsob doručenia nie je možný na dobierku.
  • možnosť vyzdvihnutia zásielky je do 3. kalendárnych dní ! 
  • myDPD - je webový portál a zároveň pohodlný a moderný nástroj, s ktorým môžete sledovať a riadiť doručenie svojich balíkov a po registrácií využívať výhody personalizovaného zážitku s doručením. Podrobný návod naádete tu: myDPD pre príjemcov balíkov

 

- Osobný odber : Deep Art Tattoo, Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky -  možný odber najskôr na nasledujúci pracovný deň od objednania. /Kupujúcemu bude zaslaný e-mail, keď bude zásielka pripravená v tetovacom štúdiu  Deep Art Tattoo a následne si kupujúci môže záselku prevziať/. Možnosť pri tejto forme dodania je len v prípade, ak je objednávka vopred zaplatená (Apple pay, google pay, online platba kartou).

 

 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková kúpna cena tovaru s DPH vrátane ostatných poplatkov, najmä prepravných nákladov sa zobrazí kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom v internetovom obchode e-shop pred odoslaním Objednávky predávajúcemu. Pri tovare predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez SMS, predávajúci informuje kupujúceho o výške kúpnej ceny tovaru.

2. Kúpna cena tovaru sa zobrazí kupujúcemu v internetovom obchode e-shop pred odoslaním Objednávky predávajúcemu. Celková cena ostatných poplatkov, najmä nie však výlučne prepravných nákladov bude kupujúcemu zobrazená a/alebo zaúčtovaná vo faktúre a/alebo dodacom liste k zakúpenému tovaru podľa platného cenníka uvedeného na webovej stránke predávajúceho https://www.proelitetattoo.sk.

3. Takto určená kúpna cena je konečná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. v prípade zmeny Objednávky po jej potvrdení predávajúcim).

4. Kupujúci je povinný za každý objednaný a prevzatý tovar zaplatiť predávajúcemu buď prevodom na uvedený účet vopred, platobnou kartou vopred cez platobnú bránu, alebo ak si zvolil pri objednávaní tovaru platbu na dobierku, kúpnu cenu  zaplatiť najneskôr v deň prevzatia tovaru doručovateľovi /kuriérovi/, od ktorého tovar kupujúci prevzal, pokiaľ sa strany písomne alebo emailom nedohodli inak.

5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu v prípadoch a za podmienok, o ktorých kupujúceho riadne informuje, a to spravidla na svojom webe, e-shope, v reklamných materiáloch alebo e-mailom. Kupujúcemu môže byť zľava poskytnutá aj dodatočne za splnenia určitej podmienky a táto môže byť predávajúcim vyplatená kupujúcemu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom alebo započítaná s kúpnou cenou tovaru.

DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE SPOTREBITEĽOV

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa potvrdenej Objednávky.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu:  za vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj  za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (záruka).

3. Ak ide o jedno-rázový tovar a/alebo sterilne balený tovar, kde  kupujúci už poškodil /otvoril/ obal a/alebo je poškodený, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru.

4. Ak ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za tie vady tovaru, pre ktoré sa dojednala nižšia cena.

5. Ak zo zákona nevyplýva inak, záručná doba na tovar je uvedená na obale tovaru.

6. V prípade uplatnenia akejkoľvek vady tovaru riadne a včas kupujúcim, je kupujúci povinný vadný tovar odovzdať  alebo poslať späť na adresu predávajúceho  a to na PRO ELITE TATTOO, Rázusova 1331/28, 94101 Bánov, spolu s dokladom o jeho kúpe od predávajúceho a predložením záručného listu , ak sa k vadnému tovaru takýto záručný list vzťahuje.  V prípade, že kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť a vady tovaru nebude možné z tohto dôvodu posúdiť predávajúcim v súlade so zákonom riadne a včas, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za akúkoľvek vzniknutú škodu s tým súvisiacu.

- Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho zo záruky nevzťahuje sú najmä:  vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;  vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;  vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;  vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;  vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru; vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel; vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou  príp. montážou tovaru;  vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca , na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený,  vady a poškodenia spôsobené montážou dielu , na ktoré nie je určený;  vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami,  vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou tovaru iné skutočnosti spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.;  ako aj skutočnosť, ak si kupujúci pred montážou tovaru a teda jeho použitím neskontroloval správnosť resp. vhodnosť a spôsobilosť tovaru na jeho použitie a to najmä vizuálnou kontrolou optickej zhody, kontrolou všetkých dostupných technických parametrov tovaru alebo , ako aj iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej stránke https://www.proelitetattoo.sk/ . Pre vylúčenie pochybností platí, že nesplnenie povinností kupujúceho uvedených pod číslom  tohto bodu VOP môže mať za následok znehodnotenie tovaru jeho nesprávnym použitím v dôsledku nesprávneho výberu kupujúcim zo sortimentu predávajúceho v súvislosti s čím predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesprávny výber a následnú nevhodnú montáž alebo použite tovaru.

7. Bez ohľadu na iné ustanovenia Kúpnej zmluvy, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru a v dôsledku vyššej moci. Ďalšie dôvody, za ktoré predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru ako aj podmienky starostlivosti o tovar, môžu byť upravené v sprievodnej dokumentácií odovzdanej kupujúcemu spolu s tovarom alebo uvedené v záručnom liste.

8. Vznik a/alebo zánik a/alebo uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho, bližšie neupravené v týchto VOP, vyplývajú z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim za podmienok a spôsobom upraveným v Zákone o ochrane spotrebiteľa a v tomto článku VOP nižšie.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa predmetom ktorej je najmä:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie.

4. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámením o odstúpení:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu predávajúceho na ktorej je kupujúci registrovaný , prípadne na korešpondenčnú adresu predávajúceho

b) zaslaným elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú  alebo inú emailovú adresu z ktorej predávajúci predtým s kupujúcim komunikoval alebo

c) doručeným osobne na adresu predávajúceho .

5. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, môže tak urobiť prostredníctvom  kontaktovania predávajúceho mailom info@protelitetattoo.sk , dostupného na webovom sídle predávajúceho https://www.proelitetattoo.sk/ 

 6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie takého tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo pošty.

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy je povinný vrátiť (odoslať) tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pričom má možnosť poslať tovar na uvedenú adresu predávajúceho .

8. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od Kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

10.Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru, rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri svojej platbe (pokiaľ sa nedohodne inak a kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11.Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

12.Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA ĎIALKU

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sa vzťahujú na každú Objednávku kupujúceho cez eShop potvrdenú predávajúcim ako aj na každú Objednávku vykonanú emailom, telefonicky alebo SMS potvrdenú predávajúcim, ak z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami nevyplýva inak. 

2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí. Pokiaľ sa bude Objednávka vykonávať emailom, telefonicky alebo cez SMS, predávajúci zašle znenie týchto VOP na email uvedený kupujúcim za účelom oboznámenia sa s VOP. Pokračovaním v objednávaní tovaru sa má za to, že s obsahom VOP kupujúci súhlasí.

4. Tieto VOP sú v celom rozsahu platné odo dňa uvedeného nižšie v týchto VOP. 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami.

5. VOP predávajúceho sú zverejnené aj na internetovej stránke predávajúceho  https://www.proelitetattoo.sk/.

V Nových Zámkoch 1.7. 2022

 

___________________________________________________________________________